Poznaj struktury i zagadnienia gramatyczne występujące w języku angielskim

Język angielski charakteryzuje się mnogością struktur gramatycznych. W tym artykule poznasz zagadnienia gramatyczne występujące w języku angielskim. Zapraszamy.

GRAMATYKA
Poznaj struktury i zagadnienia gramatyczne występujące w języku angielskim

Nie musimy chyba wspominać, jak wiele ciekawych i użytecznych struktur i zagadnień gramatycznych posiada język angielski. Ich mnogość świadczy o złożoności tego języka. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia gramatyczne, których listę znajdziecie poniżej, są trudne – z nami dowiesz się, jak poprawnie z nich korzystać – wystarczy kliknąć na zagadnienie, które Cię interesuje.

Struktury i zagadnienia gramatyczne w języku angielskim

Dla wygody przeglądania, struktury i zagadnienia gramatyczne podzieliliśmy na kilka kategorii.


Kluczowe struktury i zagadnienia gramatyczne

Alfabet angielski

Składnia języka angielskiego

Kiedy używać wielką literę w języku angielskim?

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki modalne w języku angielskim

Czasowniki modalne must, may, might

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki statyczne i dynamiczne

Wish i if only - wyrażanie życzeń, pragnień, żali

Strona czynna (active voice)

Strona bierna (passive voice)

Conditionals, czyli okresy warunkowe

Question tags - pytania rozłączne

Stopniowanie i porównywanie przymiotników w języku angielskim

Zaimki zwrotne

Zaimki osobowe i dzierżawcze

Mowa zależna (reported speech)

Articles a, an i the - przedimki w języku angielskim

Tryb rozkazujący – imperative

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Liczba mnoga w języku angielskim

Następstwo czasów w języku angielskim

Kolejność przymiotników w zdaniu w języku angielskim

Noun gender (rodzaj rzeczownika)

Modifiers and intensifiers (przydawki i partykuły wzmacniające)

Pytania zamknięte (closed questions)

Pytania szczegółowe (wh questions)

Zdania celowe (clauses of purpose)

Zdania zaczynające się od there is i there are

Dopełniacz saksoński (possessive 's)


Zaawansowane struktury i zagadnienia gramatyczne

Czasowniki modalne w przeszłości (modals in the past)

Cleft sentences – zdania rozszczepione

Zdania względne (relative clauses)

Zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Kłopotliwe pytania w języku angielskim

Subjunctive – tryb łączący

Zdania imiesłowowe (participle clauses)

Interpunkcja w języku angielskim

Inwersja w języku angielskim

Phrasal verbs czasowniki frazowe

Konstrukcja 'have something done'


Porównania – ... vs ...

You vs they

Gerund vs infinitive

Try to do vs try doing

These vs those

Must vs have to

Do vs make

Each other vs one another

What vs which

Have vs have got

Comparative vs superlative - stopnień wyższy a stopień najwyższy przymiotnika

Who vs whom

When vs while

Was vs were

Have vs has

Do vs does

This vs that

For vs since

Różnice między czasami Past Simple i Past Continuous


Pozostałe zagadnienia gramatyczne

'Be going to', 'be to', 'be about to'

Suppose – poznaj różne znaczenia i użycia tego słowa

Had better / would rather / would prefer / prefer – preferencje w języku angielskim

Konstrukcja can't stand – nie znosić (czegoś)

Konstrukcje can't help doing / can't help but do

Konstrukcja the … the … – im … tym …

Konstrukcja as if/as though

Konstrukcja high time – najwyższa pora

Łączniki as long as / so long as

Both, either, neither

Neither do I / me neither / so do I / me too - ani ja / ja też

Unless - poznaj znaczenie i użycie popularnego spójnika

In, on, at, inside, between... - przyimki miejsca w języku angielskim

Little, a little, few, a few - poznaj znaczenie i rożnice

Konstrukcja used to i would w języku angielskim

It is said that/somebody is said to

A lot of, many, much - jak i kiedy używać?

Has i have been - jak i kiedy używać?

Already, yet, still - jak i kiedy używać?

Anything, nothing, something, everything - jak i kiedy używać?

Between i among - jak i kiedy używać?

Poprawne użycie słowa would

If i whether w języku angielskim

Słowo also i jego pozycja w zdaniu


Inne artykuły dotyczące gramatyki, które mogą Cię zainteresować, to:

Różnice między brytyjskim angielskim i amerykańskim angielskim

Podobieństwa i różnice między językiem polskim i angielskim

Zapraszamy również do zapoznania się z czasami, jakie występują w języku angielskim.

Jeżeli chciałbyś/abyś sprawdzić, na jakim poziomie znajduje się Twój język angielski, odwiedź tę stronę.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0