Gramatyka angielska: czasowniki modalne w języku angielskim (modal verbs)

Czasowniki modalne stanowią rdzeń gramatyki języka angielskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z czasownikami modalnymi w języku angielskim.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czasowniki modalne w języku angielskim (modal verbs)

Czasowniki modalne w języku angielskim

Jeżeli uczysz się języka angielskiego dłużej niż kilka dni, zapewne spotkałeś się z pojęciem czasowników modalnych. Jest to charakterystyczna grupa czasowników, które zachowują się inaczej niż wszystkie inne czasowniki.

W zdaniu, czasowniki modalne znajdują się przed czasownikami głównymi. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, iż zawsze występują w tej samej formie.

W pytaniach i przeczeniach czasowniki modalne również zachowują się inaczej niż reszta czasowników – pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli wstawienie czasownika modalnego na początku zdania, natomiast przeczenia poprzez dodanie słówka przeczącego not do samego czasownika modalnego.

Could you buy me a ticket?
I shall not buy you a ticket.

Przejdźmy zatem do zapoznania się z czasownikami modalnymi – w poniższym zestawieniu nie umieściliśmy czasowników modalnych must, may i might – możecie się z nimi zapoznać tutaj.

Czasowniki modalne (modal verbs)

Can

Czasownik modalny can oznacza umiejętność, a także możliwość wykonania pewnej czynności. Ponadto, używa się go w przypadku pozwoleń, a sam czasownik odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. Jego przeszłą formą jest słowo could.

I can do this. - Mogę to zrobić.
I cannot do this. - Nie mogę tego zrobić. – (Zauważmy, iż przeczenie przybiera charakterystyczną formę cannot – pisaną łącznie – która może być skrócona do can't.)
Can I do this? - Czy mogę to zrobić?

Could

Could jest odpowiednikiem czasownika can, który używamy w przeszłości – oznacza on przede wszystkim umiejętność. Czasownik modalny could używany jest również w grzecznych pytaniach.

Uwaga! W przypadku możliwości w przeszłości, zamiast czasownika could użyjemy zwrotu was able to. Natomiast w przypadku niemożliwości wykonania czegoś w przeszłości możemy użyć przeczenie could not.

He could do this. - On potrafił to zrobić.
He could not do this. - On nie był w stanie tego zrobić.
Could you help me? - Czy mógłbyś mi pomóc?

Dare

Dare jest rzadko używanym czasownikiem modalnym, również przez natywnych użytkowników języka angielskiego. Oznacza on „odważyć się, pozwolić sobie, śmiać coś zrobić.”

I dare say this is the best food I've ever eaten. - Ośmieliłbym się powiedzieć, że to najlepsze, co w życiu jadłem.
I daren't try this. - Nie odważę się tego spróbować.
Dare she do it? - Czy ona się na to odważy?

Had better

Czasownik modalny had better, jeden z rzadziej spotykanych czasowników modalnych w języku angielskim, używany jest do wyrażania rad. Jest on czasownikiem bliźniaczym do formy ought to.

You had better clean your room before the parents get back home. - Lepiej sprzątnij swój pokój zanim rodzice wrócą do domu.
You had better not forget about it. - Lepiej o tym nie zapomnij.

Need

Need jest czasownikiem modalnym oznaczającym potrzebę zrobienia czegoś. Można go również użyć jako silnej rady skierowanej do innej osoby.

I need to buy this shirt. - Muszę kupić tę koszulę.
I do not need to buy this shirt. - Nie muszę kupować tej koszuli.

Needn't

Czasownik needn't, jako forma przecząca od czasownika modalnego need, oznacza brak konieczności – oznacza on to samo co forma don't need to, tak więc można używać tych czasowników zamiennie. Jedynie konstrukcja zdania wygląda inaczej:

I needn't buy this shirt. - Nie muszę kupować tej koszuli.
I don't need to buy this shirt. - Nie muszę kupować tej koszuli.

Uwaga! Formą przeszłą od czasownika modalnego needn't jest didn't need to. Oznacza on brak konieczności odnoszący się przeszłości – ze względu na brak konieczności, czynność nie została wykonana. Istnieje również forma needn't have done, która również oznacza brak konieczności robienia czegoś w przeszłości, lecz w jej przypadku czynność, która nie była konieczna, została zrobiona.

I didn't need to buy this shirt. - Nie musiałem kupować tej koszuli.
I needn't have bought this shirt. - Niepotrzebnie kupiłem tę koszulę.

Ought to

Ten relatywnie rzadko spotykany czasownik modalny wykorzystuje się przede wszystkim w radach. Podobnie do czasownika shall, z którym za chwilę się zapoznacie, stosuje się go głównie w sytuacjach formalnych. Znaczeniowo, jest on podobny do czasownika modalnego had better.

She ought to work more. - Ona powinna więcej pracować.
You ought not to read as much. - Nie powinieneś tyle czytać.

Shall

Czasownik modalny shall używany jest przede wszystkim do wyrażania sugestii. Jest to formalne słowo, które znajdziemy również w tekstach prawniczych, w których działa on podobnie do słowa will.

Shall we dance? - Zatańczymy?

Should

Should jest jednym z najczęściej spotykanych i używanych czasowników modalnych w języku angielskim. Jego głównym znaczeniem jest powinność zrobienia czegoś. W przypadku pytań, użyjemy go pytając się kogoś o radę lub zdanie osoby na pewien temat.

He should eat less. - On powinien jeść mniej.
I should not do this anymore. - Nie powinienem więcej tego robić.
Should I buy this item? - Czy powinienem kupić ten przedmiot?

Will

Czasownik modalny will używany jest do mówienia o przyszłości, a także do wyrażania chęci, obietnic i decyzji, które podejmujemy w chwili mówienia.

I will open the door. - Otworzę drzwi.
I will not do this. - Nie zrobię tego.
Will you do this for me? - Zrobisz to dla mnie?

Więcej o czasowniku modalnym will przeczytasz w artykule o czasie Future Simple.

Would

Would jest formą przeszłą czasownika modalnego will. Używany on jest do mówienia o przeszłości, przypuszczania, jako forma grzecznościowa, oraz w okresach warunkowych. Więcej o czasowniku modalnym would przeczytacie tutaj.

He would help you if he knew how to. - Gdyby wiedział, jak Ci pomóc, zrobiłby to.
I would not believe him. - Nie uwierzyłbym mu.
Would you believe that? - Uwierzyłbyś w to?

Ostatnim czasownikiem modalnym, który trzeba zapamiętać, jest czasownik used to. Przeczytacie o nim w tym artykule. Dowiedzmy się również, jak tworzyć czasowniki modalne w przeszłości.

Dodaj komentarz
User 4
seba
ponad 5 lat temu

dzieki

Odpowiedz
0
0
0 0 0