Regulamin serwisu

Definicje

Portal – każdy serwis, zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, w zależności od rodzaju portalu o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi, umożliwiającymi Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, zwany „Portalem” w dalszej części Regulaminu. Za pośrednictwem Portalu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Portalu.

Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Użytkowników zasad, przy czym z uwagi na unikalny charakter każdego danego jednostkowego Portalu, mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Użytkowników, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.

Użytkownik – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, która przesłała wypełniony formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Portalu do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dany Portal. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem Portalu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z Portalu, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt 2.5 niniejszego Regulaminu.

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Portalu.

Relacja – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika, w szczególności tekst i zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie.

Materiały - wszelkie materiały zamieszczane na stronach Portalu przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

1. Prawa i obowiązki

1.1 Użytkownik zobowiązany jest do przekazania wypełnionego formularza rejestracji*. Każde zalogowanie się na stronę Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.

1.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

1.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

2. Zamieszczanie komentarzy

2.1 Warunkiem zamieszczenia komentarzy w danym Portalu jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie komentarzy przez Portal na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany we wszystkich formularzach do podawania prawdziwych danych określających jego osobę i zamieszczane blogi, zdjęcia, wypowiedzi, komentarze);
 • Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie www.ingless.pl oraz zamieszczania komentarzy zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

 • Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Portalu, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
 • Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 • Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

2.4. Zastrzeżenia dodatkowe:

 • Każdy dany Portal będący własnością może określić warunki techniczne zamieszczania Materiałów, w szczególności format itp.
 • Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w komentarzy, które:
  • zawierają dane osobowe i teleadresowe,
  • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
  • zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Portalem lub konkretnym działem Portalu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
  • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
  • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
  • nie są tematycznie związane z danym Portalem,
  • uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.
 • Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

2.5 Odpowiedzialność Użytkownika: w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Portali z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Portalu Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Portalu. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Portalu lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Portalu do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Portalowi. Zobowiązuje się także zwolnić Portal z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Portal poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

Uwaga: W celu zapewnienia jak największej wygody przy korzystaniu z serwisu, wykorzystujemy cookies. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookies.