Gramatyka angielska: czasowniki modalne must, may, might

Poznaj popularne czasowniki modalne w języku angielskim.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czasowniki modalne must, may, might

Czasowniki modalne w języku angielskim

Czasowniki modalne w języku angielskim to specjalna grupa czasowników, które zachowują się inaczej niż wszystkie inne. Nie odmienia się ich w zależności od osoby, o której mówimy, a czasownik następujący po czasowniku modalnym zachowuje swoją pierwszą formę, bez konieczności dodawania końcówki -s, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych czasowników.

Bardzo popularnymi czasownikami modalnymi w języku angielskim są czasowniki 

  • must (musieć, musi)
  • may (może, być może)
  • might (mógłby)

którym warto jest się przyjrzeć – wielu z Was zapewne zna ich zastosowanie, albo dopiero się o nich uczy. Ale czy na pewno wiemy, jaka jest między nimi różnica? Kiedy stosować każdy z nich? W jakich sytuacjach? Za chwilę wszystko stanie się jasne.

Must

Czasownik modalny must używa się w przypadku, kiedy mamy pewność co do opisywanego zjawiska (blisko 100% prawdopodobieństwa), a także wydawania rozkazu oraz presji na samych siebie:

Tom must be good at maths. - Tom musi być dobry z matematyki.
You must be there by noon. - Musisz tam być przed południem.
I must do this right in the first try. - Muszę to prawidłowo wykonać za pierwszym razem.

Uwaga! Natywni użytkownicy języka angielskiego bardzo często decydują się na użycie formy have to zamiast must.

Używając must w przeczeniu – must not/mustn't – stwierdzamy zakaz. Jest to bardzo silne wyrażenie, które używamy w przypadku, gdy coś jest kategorycznie zabronione.

You must not smoke in this area. - Nie wolno ci palić na tym obszarze.

May

Czasownik modalny may używany jest w przypuszczeniach (około 70% prawdopodobieństwa) oraz grzecznych pytaniach i pozwoleniu na wykonanie jakiejś czynności.

I may get it done. - Być może uda mi się to zrobić.
May I try this? - Czy mogę to spróbować?
You may be seated. - Możecie usiąść.

Jak zapewne zauważyliście, stopień prawdopodobieństwa w przypadku czasownika modalnego may jest znacznie niższy niż w przypadku czasownika must. Z kolei przeczenia z użyciem may may not – mają bardziej oficjalny wydźwięk.

You may not leave until we have finished. - Nie możesz odejść dopóki nie skończymy.

Might

Czasownik modalny might wyraża najmniejszy stopień prawdopodobieństwa z trzech omawianych tu czasowników (50-60% prawdopodobieństwa). Podobnie jak w przypadku czasownika may, might używa się również do grzecznych zapytań, lecz również do subtelnych sugestii.

The book might be in the kitchen. - Ta książka może znajdować się w kuchni.
Might I use your phone? - Czy mogę użyć twojego telefonu?
You might find it useful. Do not throw it away. - To może ci się przydać. Nie wyrzucaj tego.

Formy przeczącej might not używamy, kiedy nie mamy pewności, czy coś ma miejsce.

Daniel might not have the book. - Być może Daniel nie ma tej książki.

Zapraszamy również do zapoznania się z czasownikami frazowymi (phrasal verbs) w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
Justyna
prawie 2 lata temu

W jednej z angielskich pozycji książkowych wyczytałam, że nie jest możliwa konstrukcja pytania przy użyciu słowa "might". Na Państwa stronie, istnieje możliwość konstrukcji z użyciem "Might". Nie wiem w takim razie, która wersja jest prawdą? :)

Odpowiedz
0
0
0 0 0