Gramatyka angielska: wyrażanie życzeń, pragnień, żali - konstrukcje wish i if only

Życzenia, pragnienia, żale.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: wyrażanie życzeń, pragnień, żali - konstrukcje wish i if only

Życzenia, pragnienia, żale – konstrukcje wish/if only

Zarówno czasownik wish, jak i if only w angielskim są używane do wyrażania życzeń, pragnień oraz żali, które odnoszą się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości lub mogą mieć miejsce w przyszłości.

Konstrukcja wish może być zastosowana na dwa sposoby:

  • Czasownika wish używamy jako odpowiednik słowa want (chcieć). Jeżeli życzymy komuś czegoś, po czasowniku wish wstawimy osobę.

Czasownik + bezokolicznik
I wish to win a lottery. - Chciałbym wygrać na loterii.
She wishes you luck. - Ona życzy tobie szczęścia.

  • Drugie, nieco bardziej skomplikowane użycie omawianego czasownika, jest życzeniem, żalem, pragnieniem względem innego podmiotu. W tym przypadku, dla różnych kontekstów czasownik wish pociąga za sobą różne konstrukcje gramatyczne. Obok czasownika wish możemy również użyć zwrotu if only, który ma takie same znaczenie.

Życzenia, pragnienia, żale dotyczące teraźniejszości

Do wyrażania życzeń, pragnień, żali w czasie teraźniejszym używamy czasu Past Simple (przeszły prosty). Jeśli mamy problem z zapamiętaniem tej konstrukcji w tym czasie, możemy sobie wyobrazić, że mówimy o przeszłości, która się nie wydarzyła.

(I) + wish/If only + Past Simple
I wish you were here. - Szkoda, że ciebie tu nie ma.
I wish I could be there with you. - Chciałabym być tam z tobą.
If only I had more money so I could buy a new car. - Chciałbym mieć więcej pieniędzy, aby móc kupić nowy samochód.
If only we could see each other more often. - Gdybyśmy tylko mogli częściej się widywać.

W mowie formalnej dla każdej osoby formę was czasownika to be zamieniamy na were.
I wish I were rich. - Gdybym tylko był bogaty.

Życzenia, pragnienia, żale dotyczące przeszłości

Do wyrażania życzeń/pragnień/żali w czasie przeszłym używamy czasu Past Perfect (zaprzeszły dokonany).

(I) + wish/If only + Past Perfect
If only we had gone there. - Szkoda, że tam nie poszliśmy.
I wish I had been there with you. - Szkoda, że mnie tam z Tobą nie było.
If only I had known. - Gdybym tylko wiedział (w tamtym momencie w przeszłości).
If only they had told me I wouldn't have bought it. - Szkoda, że mi nie powiedzieli, nie kupiłbym tego.

Wyrażanie naszego niezadowolenia i/lub irytacji

Za pomocą konstrukcji z would możemy wyrazić swoje niezadowolenie lub/i irytację daną sytuacją, jednocześnie pokazując nasze pragnienie odnośnie jej zmiany. Najczęściej narzekamy na czyjeś zachowanie, którego nie akceptujemy.

(I) + wish/If only + would + czasownik w formie podstawowej + czasownik z -ing
I wish you would stop biting your nails. - Chciałabym, abyś przestał obgryzać swoje paznokcie.
I wish you would stop smoking inside. - Chciałbym, żebyś przestał palić w środku.
If only they would stop making noise. - Gdyby tylko przestali hałasować.
If only I would speak French. - Gdybym tylko umiał mówić po francusku.

Liczba mnoga w języku angielskim jest trudniejsza, niż może początkowo się wydawać. Naucz się poprawnie ją tworzyć.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0