Gramatyka angielska: czas Past Perfect

Mówimy o czynnościach zakończonych w przeszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Past Perfect

Past Perfect (Czas zaprzeszły dokonany)

I had travelled a lot before I moved here. - Dużo podróżowałem, zanim się tu przeprowadziłem.

Opis czasu

Czas Past Perfect jest dość rzadko stosowanym czasem zaprzeszłym, opisującym czynność, która została zakończona przed inną czynnością, która również miała miejsce w przeszłości. W odróżnieniu od czasu Past Simple, w którym to przypadku czynności następują jedna po drugiej, czas zaprzeszły dokonany określa czynności, między którymi występuje widoczny dystans w czasie.

Konstrukcja zdań twierdzących w czasie Past Perfect 

Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie zaprzeszłym dokonanym wygląda następująco:

Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania

I had watched two movies before I got around to reading a book. - - Obejrzałem dwa filmy zanim zabrałem się do przeczytania książki.
By the time I went to school I had already read very well. - - Zanim poszedłem do szkoły, czytałem już bardzo dobrze.
It was the first time Malcolm had tried a beer. - Po raz pierwszy Malcolm spróbował piwa.

Ponownie, czas Past Perfect wymaga użycia trzeciej formy czasownika. W przypadku czasowników regularnych, wystarczy dodać końcówkę -ed 

walk - walked – walked

natomiast czasowniki nieregularne trzeba zapamiętać 

bring – brought – brought

Przeczenia

Przeczenia w czasie Past Perfect tworzymy poprzez dodanie słowa not po czasowniku posiłkowym had:

Podmiot + had + not + III forma czasownika + reszta zdania

The project had not been completed before I finally had an opportunity to take a look at it. - Ten projekt nie był jeszcze skończony zanim wreszcie miałem okazję mu się przyjrzeć.
They had not played football before they saw their first World Cup. - - Oni nie grali w piłkę zanim zobaczyli swój pierwszy Puchar Świata.
Tommy had not written a letter by the time he fell in love with Karen. - Tommy nie napisał listu do czasu, gdy zakochał się w Karen.

Formy skrócone

Formy skrócone mogą pojawiać się w zdaniach z Past Perfect.
Typowymi skrótami dla tego czasu są:

I had = I'd
you had = you'd
he/she/it had = he'd/she'd/it'd

we had = we'd
you had = you'd
they had = they'd

Ponadto:
had not = hadn't

Uwaga! Powyższe skróty mogą przypominać skróty ze słówkiem would. W celu odróżnienia należy zobaczyć co następuje po formie skróconej w zdaniu. Jeśli jest to III forma czasownika lub słówko better to mamy do czynienia z had. Jeśli po skrócie występuje have+III forma czasownika, like lub rather to mamy do czynienia z would.

Pytania

Podobnie do pozostałych czasów w języku angielskim, pytanie w czasie zaprzeszłym dokonanym tworzymy poprzez inwersję. Oznacza to, że czasownik posiłkowy had rozpoczyna zdanie pytające.

Had + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania + ?

Had you been there before your trip to Paris?. - Byłeś tam przed wycieczką do Paryża?.
Had he eaten dinner before he left? - - Czy on jadł obiad przed wyjazdem?
Had they lost all their money before the crisis destroyed their company? - Czy stracili wszystkie swoje pieniądze, zanim kryzys zniszczył ich firmę?

Zastosowanie czasu Past Perfect

Czasu Past Perfect używamy, jeśli:

 1. Opisujemy czynność bądź wydarzenie, które miało miejsce przed określonym momentem w przeszłości, np.

  She did not enjoy the book because she had seen the movie first. - Nie spodobała jej się książka, bo najpierw obejrzała film.
  They had been sentenced before so they couldn't become lawyers or judges. - Zostali skazani wcześniej, więc nie mogli zostać prawnikami ani sędziami.
  She had really loved him until she caught him with another girl. - Ona naprawdę go kochała dopóki nie złapała go z inną dziewczyną.
 2. Mówimy o czynnościach, które trwały przez określony czas w przeszłości, i które zostały zakończone przed określonym momentem w przeszłości, np.

  I had had that bike for five years before I decided to part with it. - Miałem ten motor przez pięć lat, zanim zdecydowałem się z nim rozstać.
  She had lived in Warsaw for 2 years before she moved to Calabasas. - Ona mieszkała w Warszawie przez 2 lata zanim przeprowadziła się do Calabasas.
  I had played amateur football for 10 years before I signed a professional contract. - Grałem w piłkę amatorsko przez 10 lat zanim podpisałem profesjonalny kontrakt.
 3. Opisujemy doświadczenia, które miały miejsce po raz pierwszy w przeszłości, przed określonym momentem, np.

  I had never experienced anything like it before I went to Dubai. - Nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego przed moją wizytą w Dubaju.
  It was the first time she had flown by plane. - Po raz pierwszy leciała samolotem.
  She had never really tried Sushi before she visited Tokyo. - Ona nigdy wcześniej tak naprawdę nie próbowała Sushi, zanim nie odwiedziła Tokyo.
 4. Czas Past Perfect obecny jest również w kilku konstrukcjach gramatycznych:

  trzeci okres warunkowy
  If you had prepared well, you would have passed. - Gdybyś się dobrze przygotował, zdałbyś.

  wish, if only – wyrażanie życzeń oraz żali odnoszących się do przeszłości
  I wish I had not sold my car. - Chciałbym dalej mieć mój samochód.

  mowa zależna – w przypadku, kiedy zdanie dotyczy przeszłości
  Sarah told me that she had written a letter to Lara the previous evening. - Sara powiedziała mi, że napisała list do Lary poprzedniego wieczora.

Okoliczniki czasu

Okolicznikami czasu najczęściej występującymi w czasie Past Perfect są:

never - nigdy
before - wcześniej
for - przez

Dowiedzmy się co nieco o konstrukcjach, które pozwolą nam mówić o nawykach z przeszłości - used to i would.

Dodaj komentarz
User 4
Artur
ponad 5 lat temu

Telephone stopped "ringing" when i entered the room. -przestał dzwonić kiedy wszedłem. Dwie czynności w tym samym czasie.
Telephone had stopped "to ring" before I entered the room. - to ring - przestał dzwonić zanim wszedłem.

Dlaczego w Past simple jest forma rnging, a w Past Perfekt jest forma "to ring"
bo zakladam, ze tak powinno być

Odpowiedz
0
0
0 0 0