Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Poznaj wszystkie formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

GRAMATYKA
Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Znajomość czasowników nieregularnych w języku angielskim jest kluczowa – spotyka i używa się ich bardzo często, ponieważ są one kluczowym elementem gramatyki w tymże języku. Początkowo ich nauka może wydawać się dość kłopotliwa ze względu na ilość, jednak w rzeczywistości przyswojenie czasowników nieregularnych w języku angielskim jest łatwiejsze niż może się wydawać.

Poniżej znajdziecie wszystkie czasowniki nieregularne w języku angielskim.

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Jeżeli używasz urządzenia z klawiaturą: ze względu na dużą ilość czasowników nieregularnych, polecamy użyć skrótu klawiszowego Ctrl + F, dzięki któremu możesz wygodnie wyszukać czasownik, który Cię interesuje.


bezokolicznik  II forma                      III forma                     polskie tłumaczenie

abide abode/abided abode/abided znosić
arise arose arisen pojawiać się
awake awoke awoken budzić się
baa baaed baaed beczeć
babysit babysat babysat zajmować się dzieckiem
be was; were been być
bear bore born znosić, rodzić, nosić
beat beat beaten bić
become became become stawać się
befall befell befallen zdarzać się
beget begot begotten zrodzić
begin began begun rozpoczynać
behold beheld beheld ujrzeć
bend bent bent zginać
bereave bereaved/bereaft bereaved/bereaft pozbawiać
beseech besought/beseeched besought/beseeched błagać
beset beset beset osaczać
bet bet bet zakładać się
betake betook betaken powierzyć
bid bade bidden rozkazywać
bid bid bid składać ofertę
bind bound bound wiązać
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown dmuchać
breastfeed breastfed breastfed karmić piersią
break broke broken złamać, zepsuć
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast broadcast transmitować
browbeat browbeat browbeaten zastraszać
build built built budować, stawiać
burn burnt/burned burnt/burned palić
burst burst burst wybuchać
buy bought bought kupować
can could been able móc
cast cast cast rzucać
catch caught caught łapać
chide chid chidden besztać
choose chose chosen wybierać
cleave cleaved/cleft cleaved/cleft łupać
cling clung clung przywierać
come came come przychodzić, pochodzić
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się
crow crew crowed piać
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt rozdawać
dig dug dug wykopywać
dive dived/ dove dived nurkować
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić
drink drank drunk pić
drive drove driven jeździć
dwell dwelt/dwelled dwelt/dwelled mieszkać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znajdować
fit fit fit pasować
flee fled fled umykać
fling flung flung rzucać
floodlight floodlit floodlit świecić
fly flew flown latać
forbear forbore forborne odstępować
forbid forbade forbidden zabraniać
forecast forecast forecast prognozować
foresee foresaw foreseen przewidywać
foretell foretold foretold przepowiadać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven przebaczać
forgo forwent forgone zrzekać się
forsake forsook forsaken porzucać
forswear forswore forsworn rezygnować
freeze froze frozen zamarzać
gainsay gainsaid gainsaid wypierać się
get got got/gotten otrzymywać
give gave given dawać
go went gone iść
grind ground ground szlifować, mielić
grow grew grown rosnąć
hamstring hamstrung hamstrung podcinać ścięgno
hang hung/hanged hung/hanged wieszać
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
heave heaved/hove heaved/hove podnosić
hew hewed hewed/hewn rąbać
hide hid hidden/hid chować
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić
inlay inlaid inlaid inkrustować
input input input wprowadzać (np. dane)
inset inset inset wstawiać, załączać
interweave interwove interwoven przeplatać
keep kept kept utrzymywać, przechowywać
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled klęczeć
knit knitted/knit knitted/knit robić na drutach
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
lean leaned/leant leaned/leant pochylać się
leap leapt/leaped leapt/leaped skakać
learn learnt/learned learnt/learned uczyć się
leave left left opuszczać (miejsce)
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit lit zapalać
lose lost lost tracić
make made made robić
may might might móc
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać
melt melted melted topnieć
miscast miscast miscast źle obsadzić (aktora)
mishear misheard misheard źle usłyszeć
mishit mishit mishit źle uderzać piłkę
mislay mislaid mislaid zgubić się
mislead misled misled wprowadzić w błąd
misread misread misread błędnie odczytywać
misspell misspelled/misspelt misspelled/misspelt błędnie zapisywać
misspend misspent misspent roztrwaniać
mistake mistook mistaken mylić się
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
mow mowed mown/mowed kosić
offset offset offset wyrównywać
outbid outbid outbid przelicytowywać
outdo outdid outdone przewyższać
outfight outfought outfought zwyciężać
outgrow outgrew outgrown przerastać
output output output produkować
outrun outran outrun zdystansować
outsell outsold outsold sprzedawać się lepiej
outshine outshone outshone przyćmiewać
overbear overbore overborn dominować
overcome overcame overcome przezwyciężać
overdo overdid overdone przesadzać
overdraw overdrew overdrawn zadłużać się
overeat overate overeaten przejadać się
overfly overflew overflown przelatywać nad
overhang overhung overhung zwisać
overhear overheard overheard podsłuchiwać
overlay overlaid overlaid nakładać, powlekać
overpay overpaid overpaid przepłacać
override overrode overridden stratować
overrun overran overrun najeżdżać
oversee oversaw overseen nadzorować
overshoot overshot overshot przestrzeliwać
oversleep overslept overslept zaspać
overspend overspent overspent przepłacać
overtake overtook overtaken wyprzedzać
overthrow overthrew overthrown przewracać
overwrite overwrote overwritten nadpisywać
partake partook partaken uczestniczyć
pay paid paid płacić
plead pleaded/pled pleaded/pled błagać
preset preset preset programować
proofread proofread proofread sprawdzać
prove proved proved/proven udowadniać
put put put położyć
quit quit quit odchodzić
read read read czytać
rebuild rebuilt rebuilt przebudowywać
recast recast recast przekształcać
redo redid redone przerabiać
redraw redrew redrawn przerysowywać
rehear reheard reheard ponownie rozpatrywać
remake remade remade przerobić
rend rent rent rozdzierać
rerun reran rerun ponownie emitować
resell resold resold sprzedać coś ponownie
reset reset reset resetować
resit resat resat zdawać ponownie
retake retook retaken powtarzać scenę
retell retold retold opowiadać od nowa
rethink rethought rethought przemyśleć coś od nowa
rewind rewound rewound przewijać
rewrite rewrote rewritten przepisywać
rid rid rid uwalniać
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen powstawać, wschodzic
run ran run biec
saw sawed sawn/sawed piłować
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set ustawiać
sew sewed sewn/sewed szyć
shave shaved shaved/shaven golić się
shake shook shaken potrząsać
shear sheared shorn/sheared strzyc
shed shed shed zrzucać
shine shone/shined shone/shined błyszczeć
shit shat/shitted shat/shitted srać
shoe shod shod pokryć
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank shrunk zmniejszyć się
shut shut shut zamykać
simulcast simulcast simulcast transmitować przez radio i telewizję
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew slain zgładzać
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się
sling slung slung ciskać
slink slunk slunk uchodzić
slit slit slit rozcinać
smell smelled/smelt smelled/smelt pachnieć, wąchać
smite smote smitten uderzać z dużą siłą
sow sowed sown/sowed siać
speak spoke spoken mówić
speed sped/speeded sped/speeded pędzić
spell spelt/spelled spelt/spelled literować
spend spent spent spędzać, wydawać
spill spilt/spilled spilt/spilled rozlewać
spin spun spun kręcić się
spit spat spat pluć
split split split dzielić się
spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled psuć
spotlight spotlit spotlit oświetlać
spread spread spread szerzyć (się)
spring sprang/sprung sprung skakać
stand stood stood wytrzymywać
stave stove/staved stove/staved uszkadzać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck nabijać
sting stung stung żądlić
stink stunk stunk śmierdzieć
strew strewed strewed rozsypywać
stride strode stridden przekraczać
strike struck struck/ stricken strajkować
string strung strung naciągać
strive strove/strived striven/strived usiłować
sublet sublet sublet podnajmować
swear swore sworn kląć, przysięgać
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swelled puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung kołysać się
take took taken wziąć
teach taught taught nauczać
tear tore torn drzeć
telecast telecast telecast transmitować
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust pchać
tread trod trodden/trod stąpać
typecast typecast typecast obsadzać te same role, klasyfikować
unbend unbent unbent rozprostowywać
underbid underbid underbid zaniżać wartość
undercut undercut undercut sprzedawać po niższej cenie
undergo underwent undergone przechodzić
underlie underlay underlain leżeć u podstaw
underpay underpaid underpaid niedostatecznie opłacać
undersell undersold undersold sprzedawać taniej niż konkurencja
understand understood understood rozumieć
undertake undertook undertaken podjąć się
underwrite underwrote underwritten ręczyć
undo undid undone cofnąć
unfreeze unfroze unfrozen rozmrażać
unwind unwound unwound rozwijać
uphold upheld upheld podtrzymywać
upset upset upset martwić się
wake woke woken budzić
waylay waylaid waylaid napadać
wear wore worn nosić ubranie
weave wove/weaved woven/weaved tkać
wed wed/wedded wed/wedded brać ślub
weep wept wept szlochać
wet wet/wetted wet/wetted zwilżać
win won won wygrywać
wind wound wound nawijać
withdraw withdrew withdrawn wycofywać się
withhold withheld withheld wstrzymywać
withstand withstood withstood stawiać opór
wring wrung wrung wyżymać
write wrote written pisać

Zapraszamy do działu GRAMATYKA, w którym znajdziecie czasy oraz różne konstrukcje gramatyczne, w których powyższe czasowniki są używane.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0