Question tags - pytania rozłączne

Pytania typu question tag to szczególny rodzaj pytań w języku angielskim. Często używane w mowie i piśmie, stanowią one ważny element gramatyki języka angielskiego.

GRAMATYKA
Question tags - pytania rozłączne

Question tags – pytania rozłączne

Pytania w języku angielskim możemy zadawać na wiele sposobów. Najprostszy z nich to zdanie pytające, mające swój własny szyk, na końcu którego stawiamy znak zapytania – nie jest to dla nas niczym nowym. Są jednak pewne pytania, które różnią się od tych, które najczęściej używamy. Pytaniami takimi są tak zwane question tags, które w języku polskim nazwiemy pytaniami rozłącznymi.

Pytania typu question tag to szczególny rodzaj pytań w języku angielskim. Wyglądają one w sposób następujący:

Tom is tall, isn't he? - Tom jest wysoki, nieprawdaż?

Na język polski pytania rozłączne tłumaczymy jako „nieprawdaż"? „Prawda"? „Czyż nie"?

Użycie konstrukcji question tags

Pytań typu question tags używamy, kiedy chcemy usłyszeć potwierdzenie opinii, którą wyraziliśmy. Podobnie rzecz ma się w języku polskim. Co ciekawe i warte zauważenia, bardzo często pytający nie spodziewa się odpowiedzi na pytanie tego typu. Może ono również pełnić funkcję charakterystycznego zakończenia zdania, w którym osoba mówiąca wywiera nacisk na pewien element, który zadaje w pytaniu rozłącznym.

Budowa pytań typu question tags

Budowa pytania rozłącznego w języku angielskim jest bardzo prosta i łatwa do zapamiętania, głównie ze względu na swój charakterystyczny wygląd. Pytanie zaczynamy od zdania twierdzącego, do którego dołączamy końcówkę przeciwstawną do pytania, która jest istotą pytań typu question tags:

You love him, don't you?

Zauważmy – część zdania you love him przybiera formę zdania twierdzącego. Dopiero część następująca po przecinku to zapytanie, w którym zamieniamy twierdzenie na przeczenie, stąd pytanie don't you?

Przykłady pytań typu question tags

Sam has been walking for ten minutes, hasn't he?
Tina was a great singer, wasn't she?
Mary has never been to London, has he?
You are into grammar, aren't you?
He's short, isn't he?

Do poprawnego tworzenia pytań rozłącznych w języku angielskim musimy znać operatory rządzące poszczególnymi czasami. Przykładowo, dla czasu Present Simple będzie to odpowiednio odmieniony czasownik do, Past Simple did, Present Perfecthas, Past Perfecthad, a Future Simplewill.

Gdy pierwsza część zdania jest przecząca, w drugiej jej części nie używamy ponownie formy przeczącej:

You are not going to do this, are you?
Sara hasn't come back yet, has she?
He isn't a cat lover, is he?

Wyjątki

Szczególnymi przypadkami w pytaniach rozłącznych w języku angielskim są następujące formy:

I am → aren't I?
Let's → shall we?
Do it → will you?
Don't do it → will you?
There is → is there?
Everybody does → don't they?
Nobody does – do they?

Intonacja

W ustnym zadawaniu pytań typu question tags kluczowa jest prawidłowa intonacja.

Pierwsza część pytania, czyli zdanie do przecinka, wymawiane jest w intonacji malejącej, podczas gdy druga część, po której następuje pytanie, powinna być wymawiana w intonacji rosnącej.

Zapraszamy również do zapoznania się z okresami warunkowymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
Katarzyna
ponad 6 lat temu

w miejscu: Przykłady pytań typu question tags, jest błąd. Powinno być "Mary has never been to London, has she?"..... może się czepiam

Odpowiedz
0
0
0 0 0