Gramatyka angielska: for czy since – jak i kiedy używać?

For i since to dwa popularne określniki czasu w języku angielskim, które są ze sobą dość często mylone. Co dokładnie znaczą? Dowiedzmy się, jak i kiedy ich używać, by nie popełnić błędu. Zapraszamy!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: for czy since – jak i kiedy używać?

Użycie For

For użyjemy wówczas, gdy mówimy o konkretnym przedziale czasowym, który rozpoczął się w przeszłości i trwa do teraz. Przedziałem czasowym mogą być ogólnie ujęte minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata, ale nigdy konkretne daty i szczegółowe informacje Zdania tego typu zazwyczaj budujemy przy użyciu czasów Perfect. Zatem mimo iż często odnosimy się do chwili obecnej (teraźniejszości), nie używamy czasu Present Simple.

for + konkretny przedział (od roku, godziny, od 15 min itd.)
It has been raining for fifteen minutes. - Pada od piętnastu minut.
It is raining for fifteen minutes. (niepoprawny czas)
We haven't seen each other for a few months! - Nie widzieliśmy się od kilku miesięcy!
We haven't see each other for a few months! (niepoprawny czas)
They had been talking for an hour before the train arrived at the station. - Oni rozmawiali przez godzinę zanim pociąg wjechał na stację.
I have known Peter for 2 years. - Znam Piotrka od 2 lat.
I know Peter for 2 years. (niepoprawny czas)

For użyjemy w czasie teraźniejszym (Present) odnosząc się do przyszłości:
How long are you here for? - Jak długo tu zostajesz?

Użycie Since

Since to po polsku „od”, „odkąd”. Since używamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odnosimy się do konkretnego momentu w przeszłości, konkretnego punktu na osi czasu i od tej chwili mierzymy czas (np. konkretny dzień, konkretna data, konkretny rok) jaki upłynął do chwili obecnej:

since + konkretny punkt na osi czasu (dzień, rok, konkretna godzina)
I have been working here since 2005. - Pracuję tutaj od 2005 roku.
I have been working here for 2005 (jest konkretny punkt rozpoczęcia - rok 2005, zatem musimy użyć since)
We have known each other since childhood. - Znamy się od dzieciństwa.
We have known each other for childhood (Konkretny punkt - "dzieciństwo", nie pozwala na użycie "for")
They have been meeting since Monday. - Oni spotykają się od poniedziałku.

Dodatkowe użycie słowa since

Jest jeszcze jedno użycie since, o którym musimy pamiętać. Słowo to oznacza również "ponieważ", co ma się nijak do określnika czasu, czyli funkcji, o której napisaliśmy w pierwszej kolejności. Wspomniane tu znaczenie tego słowa jest dość często spotykane, a rozróżnienie znaczenia odbywa się poprzez interpretację kontekstu. Spójrzmy na poniższe zdania:

I've been driving the car since early morning.
I bought the car since I needed one.

 

Pierwsze zdanie w sposób jasny ukazuje użycie słowa since jako określnika czasu. W dalszej części zdania widzimy, jak długo osoba mówiąca prowadziła samochód, co jest jasnym tropem odnośnie znaczenia słowa w tym kontekście.

Drugie zdanie oznacza zupełnie co innego. Podmiot oznajmuje, iż kupił samochód, ponieważ takiego potrzebował. Nie mamy tu wzmianki o długości trwania jakiejkolwiek czynności, natomiast już na pierwszy rzut oka widać, w jakim kontekście słowo since zostało tu użyte.

Uwaga na błędne użycie for i since!

Często popełnianym błędem jest używanie określnika since w miejsce for – wynika to z dosłownego tłumaczenia zdań:

Mark has been fishing since two hours.

 

Jak już wspomnieliśmy na wstępie artykułu, powyżej opisany błąd, który dość często pojawia się w zdaniach tworzonych głównie przez osoby początkujące w języku angielskim, jest sugerowanie się tłumaczeniem obu określników czasu na język polski, w którym to wydają się znaczyć to samo. Prawidłowo utworzone zdanie brzmi:

Mark has been fishing for two hours.

 

Dość rzadko z kolei popełnia się błąd polegający na odwrotnej zamianie omawianych tu określników czasu – for w miejsce since.

Przykłady zdań z użyciem for i since

Nauczmy się używać określników czasu for i since. Najlepszym ku temu sposobem jest oswojenie się z nimi poprzez czytanie zdań, w których występują. Zwróćmy szczególną uwagę na różnice w użyciu wspomnianych określników – dzięki temu wystrzeżemy się błędów w przyszłości.

Tim has been studying for three hours straight. - Tim uczy się od trzech godzin non stop.
Mike had been in Poland for three weeks before he decided to leave to Germany. - Mike był w Polsce przez trzy tygodnie zanim zdecydował się wyjechać do Niemiec.
Jerry has sung the song for five minutes. - Jerry śpiewał tę piosenkę przez pięć minut.
Kate has been cycling for two hours now. - Kate jedzie rowerem od dwóch godzin.
We talked for two hours yesterday. - Rozmawialiśmy wczoraj przez dwie godziny.
Daniel has been the top player for three years. - Daniel jest najlepszym graczem od trzech lat.

 

Simon has been to England since 2000. - Simon jest w Anglii od roku 2000.
We've been together since we met. - Jesteśmy razem odkąd się poznaliśmy.
My mom has been a lawyer since she graduated. - Moja mama jest prawniczką odkąd skończyła studia.
Henry told me that he had been running since 8 AM. - Henry mi powiedział, że biegał od ósmej rano.
The girls have been in the team since they joined the project. - Dziewczyny są w drużynie odkąd dołączyły do projektu.
Nicolas has looked up to Mary since he was a child. - Nicolas podziwiał Mary odkąd był dzieckiem.

Podsumowanie

For użyjemy, kiedy chcemy podkreślić długość trwania określonej czynności. Since natomiast użyte zostanie kiedy pragniemy zaznaczyć, od kiedy pewna czynność jest wykonywana bądź ma miejsce. Since ma jeszcze jedno znaczenie – "ponieważ". Pamiętajmy, by uważnie zbadać kontekst, by poprawnie zinterpretować wypowiedź, oraz uważajmy na własne użycie omawianych tu słów, by nie popełnić błędu.

Zapraszamy również do zapoznania się z różnicami między i poprawnym użyciem przyimków when i while.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0