Gramatyka angielska: konstrukcja can't stand – nie znosić

Angielska konstrukcja can't stand jest odpowiednikiem polskiego „nie znosić”, „nie móc znieść”. Dowiedzmy się o niej więcej. Zapraszamy.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: konstrukcja can't stand – nie znosić

Język angielski oferuje pewną konstrukcję gramatyczną, która jest odpowiednikiem polskiego „nie móc znieść”, „nie znosić”– mówimy tu o formie can't stand, który pociąga za sobą kilka możliwych konstrukcji gramatycznych. Dowiedzmy się, jak tworzyć konstrukcje gramatyczne z can't stand.

Can't stand doing something

Najczęściej spotykaną z nich jest konstrukcja can't stand doing something. Zwróćmy uwagę, iż po zwrocie can't stand występuje czasownik z końcówką -ing:

Podmiot + can't stand + czasownik + ing + reszta zdania
I can't stand listening to him. - Nie mogę znieść słuchania go.
Lara can't stand constant waiting for you. - Lara nie znosi ciągłego czekania na ciebie.

Formę przeszłą utworzymy poprzez zamianę czasownika can't na couldn't:

Tim couldn't stand being surrounded by the noise. - Tim nie mógł znieść bycia otoczonym przez hałas.

Inne konstrukcje z can't stand

Możemy również użyć innych, prostszych konstrukcji, które nie wymagają użycia czasownika z końcówką -ing:

I can't stand it. - Nie mogę tego znieść.
I can't stand one thing – dishonesty. - Nie znoszę jednej rzeczy – nieszczerości.
Two things Lucy can't stand are boredom and loneliness. - Dwie rzeczy, których Lucy nie znosu, to nuda i samotność.

Pamiętajmy, iż w każdym z powyższych przypadków forma przeszła tworzona jest poprzez użycie czasownika couldn't w miejscu czasownika can't.

Zapraszamy również do zapoznania się z konstrukcjami can't help doing / can't help but do.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0