Gramatyka angielska: strona bierna (passive voice)

Poznaj zasady tworzenia strony biernej, przydatnej i często spotykanej konstrukcji gramatycznej w języku angielskim.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: strona bierna (passive voice)

Strona bierna (Passive voice)

Strona bierna jest niezwykle przydatną i dość często spotykaną konstrukcją gramatyczną w języku angielskim. Jej przeciwieństwem jest strona czynna, o której przeczytacie tutaj. Ze stroną bierną spotykamy się najczęściej w zdaniach formalnych ze względu na obiektywizm i bezstronność, jaką wnosi, jednak nie jest ona charakterystyczna wyłącznie dla wypowiedzi tego typu. Co więcej, stronę bierną często wykorzystuje się w różnego rodzaju formach pisemnych, gdzie jest ona mile widziana i pozwoli nam osiągnąć lepszą ocenę lub wynik.

Jeżeli chodzi o funkcję, jaką strona bierna spełnia w języku angielskim, jest ona stosowana głównie w przypadku, kiedy nacisk kładziemy na sam fakt wykonywania danej czynności a nie na jej wykonawcę. Osobę wykonującą czynność możemy wspomnieć, jednak schodzi ona na dalszy plan.

Jak utworzyć zdanie w stronie biernej?

Zdania w stronie biernej tworzymy poprzez odpowiednią odmianę czasownika to be, który następuje po przedmiocie wykonywanej czynności. Po odmienionym czasowniku to be znajduje się główny czasownik, który w stronie biernej przyjmuje formę trzecią (Past Participle) – dla czasowników regularnych oznacza to dopisanie końcówki -ed:

walk – walked – walked

 

natomiast w przypadku czasowników nieregularnych, używamy trzeciej formy:

buy – bought – bought

 

Kiedy chcemy wspomnieć o wykonawcy opisywanej czynności, czynimy to poprzez użycie przyimka by:

A car was being repaired by Jack. - Samochód był naprawiany przez Jack'a.

 

O wykonawcy czynności nie wspominamy w sytuacji gdy:

 1. z kontekstu jasno wynika kto był wykonawcą czynności
  Roger was arrested for breaching the addopted rules. (by the police) - Roger został aresztowany za złamanie przepisów. (przez policję)
 2. nie wiemy kim był lub jest wykonawca
  My bike was stolen yesterday morning. - Mój rower został ukradziony wczoraj rano.
 3. informacja o wykonawcy nie jest istotna
  Postcards are often sold in supermarkets.  - Kartki pocztowe często są sprzedawane w supermarketach.
 4. strona bierna jest używana w oficjalnych komunikatach
  Alcohol may not be consumed within the building. - Alkohol nie może być spożywany na terenie budynku.

Strona bierna z bezokolicznikiem

Bezokolicznik może być używany po następujących czasownikach w stronie biernej: 

believe - wierzyć
consider - rozważać
expect- przewidywać
know - wiedzieć
say - powiedzieć
think - myśleć

 

The bus is expected to arrive at 11 pm. - Przewiduje się, że autobus przyjedzie o 23:00.

 

Bezokolicznik czasu przeszłego (have + past participle) jest używany do odnoszenia się do przeszłości:

20 people are known to have died in the earthquake. - Wiadomo, że w trzęsieniu ziemi zginęło 20 osób.

Formy strony biernej  z przykładami dla poszczególnych czasów

Present Simple -> are used
Present Continuous -> are being used
Present Perfect -> have beed used
Past Simple -> was used
Past Perfect -> had been used
Future Simple -> will be used
Infinitive -> to be used
Gerund -> being used

 

 • czas teraźniejszy (Present Simple)

  Strona czynna: They check me.
  Strona bierna: I am checked. - Jestem sprawdzany (kilkakrotnie).

  Strona czynna: They are checking me.
  Strona bierna: I am being checked.  - Jestem sprawdzany. (właśnie teraz)
 • czas przeszły (Past Simple)

  Strona czynna: They checked me.
  Strona bierna: I was checked. - Byłem sprawdzany

  Strona czynna: They were checking me.
  Strona bierna: I was being checked. - Byłem (właśnie) pytany.
 • czas teraźniejszy dokonany (Present Perfect)

  Strona czynna: They have checked me.
  Strona bierna: I have been checked. - Zostałem sprawdzony.
 • czas przeszły dokonany (Past Perfect)

  Strona czynna: They had checked me.
  Strona bierna: I had been checked. - Zostałem sprawdzony.
 • czas przyszły (Future Simple)

  Strona czynna: They will check me.
  Strona bierna: I will be checked. - Będę sprawdzany.
 • czas przyszły dokonany (Future Perfect)

  Strona czynna: They will have checked me.
  Strona bierna: I will have been checked. - Zostanę sprawdzony.
 • tryb warunkowy w czasie teraźniejszym

  Strona czynna: They would check me.
  Strona bierna: I would be checked. - Zostałbym sprawdzony.
 • tryb warunkowy w czasie przeszłym

  Strona czynna: They would have checked me.
  Strona bierna: I would have been checked. - Byłbym został sprawdzony.
 • strona bierna po czasownikach modalnych

  Strona czynna: You must check it by the evening.
  Strona bierna: It must be checked by the evening. - To musi zostać sprawdzone do wieczora.

Więcej przykładów zdań w stronie biernej dla poszczególnych czasów

Present Simple

I fix my bike every week. → My bike is fixed (by me) every week.
Naprawiam swój rower co tydzień. → Mój rower jest (przeze mnie) naprawiany co tydzień.

They speaks German there. → German is spoken there.
Oni mówią tam po niemiecku. → Tam się mówi po niemiecku.

Present Continuous

I am doing my homework now. → My homework is being done now (by me).
Odrabiam teraz moją pracę domową. → Moja praca domowa jest (przeze mnie) odrabiana.

A woman is being questioned in connection with the murder.  - Kobieta jest przesłuchiwana w związku z morderstwem. 

Uwaga! Jak właśnie zauważyliście, w zdaniu w stronie biernej pojawiła się forma being. Jest ona niezbędna do tworzenia strony biernej w czasach continuous (ciągłych) ze względu na końcówkę ing, jaką czasowniki w tych czasach posiadają. Jak za chwilę zauważycie, forma ta pojawi się we wszystkich czasach ciągłych.

We are discussing our holidays at the moment. → Our holidays are being discussed at the moment.
Omawiamy teraz nasze wakacje. → Nasze wakacje są teraz omawiane. 

 

Present Perfect

George has done it. → It has been done (by George.)
George to zrobił. → To zostało zrobione (przez George'a).

Have they left the car opened? → Has the car been left opened?
Czy oni zostawili otwarty samochód? → Czy samochód pozostał otwarty?

This criminal have shot 4 people yesterday. → 4 people have been shot yesterday (by this criminal).
Ten przestępca postrzelił wczoraj 4 osoby. → 4 osoby zostały wczoraj postrzelone przez tego przestępcę. 

Past Simple

I lent him some money. → Some money was lent to him (by me).
Pożyczyłem mu trochę pieniędzy. → Trochę pieniędzy zostało mu pożyczone (przeze mnie).

We bought our house last year. → Our house was bought last year.
Kupiliśmy nasz dom w zeszłym roku. → Nasz dom został kupiony w zeszłym roku.

We took these photos in Italy. → These photos were taken in Italy.
Zrobiliśmy te zdjęcia we Włoszech. → Te zdjęcia zostały zrobione we Włoszech.

Past Continuous

We were watching movies at five. → Movies were being watched at five (by us).
Oglądaliśmy filmy o piątej. → Filmy były (przez nas) oglądane o piątej.

They were constructing a new shopping mall last month. → A new shopping mall was being constructed last month.
W zeszłym miesiącu budowali nowe centrum handlowe → Nowe centrum handlowe było budowane w zeszłym miesiącu.

The thief didn't notice that someone was filming him. → The thief didn't notice he was being filmed. 
Złodziej nie zauważył, że ktoś go filmował. → Złodziej nie zauważył, że był filmowany.

Past Perfect

I had completed my task before you completed yours. → My task had been completed before you completed yours.
Ukończyłem swoje zadanie zanim ty ukończyłeś swoje. → Moje zadanie zostało (przeze mnie) ukończone zanim ty ukończyłeś swoje.

Had he eaten breakfast before he left? → Had breakfast been eaten by him before he left?
Czy on zjadł śniadanie przed wyjściem? → Czy śniadanie zostało przez niego zjedzone przed jego wyjściem?

We hadn't finished the project before I finally had an opportunity to take a look at it. → The project had not been finished before I finally had an opportunity to take a look at it. 
Nie skończyliśmy tego projektu, zanim wreszcie miałem okazję mu się przyjrzeć. → Ten projekt nie był jeszcze skończony zanim wreszcie miałem okazję mu się przyjrzeć.

Future Simple

Patricia will give it to you. → It will be given to you (by Patricia).
Patricia ci to da. → To zostanie dla ciebie wręczone (przez Patricie).

She will never check this exam. → This exam will never be checked.
Ona nigdy nie sprawdzi tego egzaminu. → Ten egzamin nigdy nie będzie sprawdzony.

I will never forget you. → You will never be forgotten (by me). 
Nigdy cię nie zapomnę. → Nigdy nie zostaniesz (przeze mnie) zapomniany.

Future Perfect

I will have fixed the puzzle by ten. → The puzzle will have been fixed (by me) by ten.
Ułożę puzzle przed dziesiątą. → Puzzle zostaną (przeze mnie) ułożone przed dziesiątą.

I won't have finished my homework by tomorrow. → My homework won't have been finished by tomorrow.
Nie skończę pracy domowej przed jutrem. → Moja praca domowa nie zostanie (przeze mnie) skończona przed jutrem.

Anna will have finished the project by nine o'clock tomorrow. → The project will have been finished by Anna by nine o'clock tomorrow.
Anna ukończy projekt jutro przed dziewiąta. → Projekt zostanie ukończony przez Anne jutro przed dziewiątą.

Czasowniki modalne

Przy układaniu strony biernej z użyciem czasowników modalnych, te nie ulegają zmianie. Jedyne, co zmienimy w takim zdaniu, to jego szyk względem początkowej wypowiedzi oraz formę czasowników:

I may do this. → It may be done (by me).
Mogę to zrobić. → To może być zrobione (przeze mnie).

You can test it at home. → It can be tested at home.
Możesz to przetestować w domu. → To może być przetestowane w domu.

We should have interviewed him long before now. → He should have been interviewed long before now.
Powinniśmy byli przesłuchać go już dawno temu. → On powinien był zostać przesłuchamy już dawno temu.

Zapoznaj się również z konstrukcją 'have something done'. Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0