Gramatyka angielska: czas Future Perfect

Mówienie o czynnościach, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Future Perfect

Future Perfect (Czas przyszły dokonany)

I will have finished this letter by 8 o'clock. (Skończę ten list przed ósmą.)

Opis czasu

Czas Future Perfect jest stosunkowo rzadko spotykanym rodzajem czasu przyszłego, który służy do opisywania czynności, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości. W mowie potocznej natywni użytkownicy języka angielskiego dość często decydują się w takiej sytuacji na użycie czasu przyszłego prostego – Future Simple – jednak ze względu na poprawność gramatyczną, należy zapoznać się z jego formą dokonaną.

Konstrukcje zdań twierdzących w czasie Future Perfect

Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Future Perfect prezentuje się następująco:

Podmiot + operator will+have + czasownik w III formie + reszta zdania
Daniel will have finished the project by 10 o'clock tomorrow. - Daniel ukończy projekt jutro przed dziesiątą.
By the time Malcolm comes back, Peter will have had a cup of coffee. - Zanim Malcolm wróci, Peter wypije filiżankę kawy.
They will have finished their workout by 2 o'clock so you can wait for them. - Oni skończą trening o drugiej, więc możesz na nich poczekać.

W drugim przykładzie można zauważyć zmieniony szyk zdania twierdzącego. Jest to budowa, w której okolicznik czasu zajmuje pierwsze miejsce i jest to również poprawna forma.

Okolicznik czasu + podmiot + operator will + have + czasownik w trzeciej formie + reszta zdania
By ten o'clock tomorrow, Daniel will have finished the project. - Do jutra, do godziny dziesiątej, Daniel skończy projekt.

Przeczenia

Tworzenie przeczenia w czasie przyszłym dokonanym w języku angielskim następuje poprzez dodanie słowa przeczącego not do operatora will.

Podmiot + operator will + not + have + czasownik w III formie + reszta zdania
Daniel will not have finished the project by 10 o'clock tomorrow. - Daniel nie ukończy projektu jutro przed dziesiątą.
By the time the game begins, Peter will not have had a break in studying for exam. - Do czasu rozpoczęcia meczu, Peter nie będzie miał przerwy w nauce do egzaminu.
They will not have finished the building by the end of June. - Oni nie skończą budynku do końca czerwca.

Formy skrócone

W przeczeniach formy skrócone tworzy się poprzez połączenie słów will i not a następnie ich skrócenie:

Daniel won't have finished the project by ten o'clock tomorrow.

W zdaniach twierdzących takie formy należy stosować tylko w określonych sytuacjach – zdanie

Daniel'll have finished the project by ten o'clock tomorrow.

jest niepoprawne, ponieważ słowo Daniel'll jest niewłaściwe pod względem stylistycznym – występuje trzykrotne powtórzenie tej samej litery po sobie. Natomiast w przypadku innego podmiotu, na przykład I – ja

I'll have finished the project by ten o'clock tomorrow.    

zdanie takie jest już jak najbardziej poprawne.

Pytania

Oto konstrukcja pytania w omawianym przez nas czasie:

Operator will + podmiot + have + czasownik w III formie + reszta zdania + ?
Will Daniel have finished the project by 10 o'clock tomorrow? - Czy Daniel ukończy projekt jutro przed dziesiątą.
Will Mary have done her home duties by the time Nicole arrives? - Czy Mary wykona swoje obowiązki domowe do czasu przybycia Nicole?
Will they have eaten dinner before they leave? - Czy zjedzą obiad przed wyjazdem?

Zastosowanie czasu Future Perfect

Czasu Future Perfect użyjemy do:

 1. Wyrażenia czynności, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości, np.

  I will have studied English for five years by July. - Przed lipcem minie pięć lat, od kiedy uczę się języka angielskiego.
  She will have prepared very well before she takes a part in the competition. - Ona przygotuje się bardzo dobrze zanim weźmie udział w konkursie.
  Tommy will have read a book before he passes the exam. - Tommy przeczy książkę zanim zda egzamin.
  Możemy także zastosować poniższy szyk:
  By July, I will have studied English for five years. - Przed lipcem będzie 5 lat odkąd uczę się angielskiego.

 2. Pokazania, że dana czynność będzie trwała do określonego momentu w przyszłości, np.

  Helen will have lived in New York for two years by the time I visit her. - Helen będzie mieszkała w Nowym Jorku przez dwa lata zanim ją odwiedzę.
  Tommy will have played football for 3 years by the time his team lose their first game. - Tommy będzie grał w piłkę przez 3 lata, zanim jego drużyna przegra pierwszy mecz.
  By the time she wins a championship, she will have trained very hard. - Zanim wygra mistrzostwa, będzie trenowała bardzo ciężko.

Okoliczniki czasu

W przypadku czasu Future Perfect, najczęściej występującymi okolicznikami czasu są:

 • by (przed)
 • by the time (zanim)
 • before (przed)
 • when (kiedy)

Zapraszamy również do zapoznania się z czasem Future Perfect Continuous.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0