Gramatyka angielska: czas Future Perfect Continuous

Określamy czynności trwające, które zakończą się dopiero w przyszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous (Czas przyszły dokonany ciągły)

    We will have been reading this book for five hours by ten. (Przed dziesiątą minie pięć godzin, od kiedy czytamy tę książkę.)

Opis czasu

Czas Future Perfect Continuous jest bardzo sporadycznie spotykanym czasem w języku angielskim. Używa się go, by określić czynność już trwającą, która zakończy się w określonym momencie w przyszłości, bądź będzie trwała dalej. Ważny w tym czasie jest nacisk, który kładzie się na długość trwającej już czynności.

Konstrukcje zdań twierdzących w czasie Future Perfect Continuous

Zdania twierdzące w omawianym tu czasie tworzymy zgodnie z poniższym schematem:

Podmiot + operator will + have + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Henry will have been exercising for two hours by eight. - Przed ósmą miną dwie godziny, odkąd Henry ćwiczy.
They will have been working at the Supermarket for 3 years by the time they graduate. - Będą pracować w supermarkecie przez 3 lata do czasu ukończenia studiów.
By the end of September he will have been playing guitar for 10 years. - Pod koniec września będzie 10 lat odkąd gra na gitarze.

Przeczenia

Kluczem do utworzenia przeczenia w czasie Future Perfect Continuous jest wstawienie słowa not po operatorze will:

Podmiot + operator will + not + have + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Henry will not have been exercising for two hours by eight. - Przed ósmą nie miną dwie godziny, odkąd Henry ćwiczy.
By July, she will not been smoking for 2 months. - Do lipca nie będzie palić przez 2 miesiące.
We will not have been learning for 3 hours by seven. - Przed siódmą nie miną dwie godziny odkąd się uczymy.

Formą skróconą w powyższym zdaniu będzie połączone i skrócone will not:

Henry won't have been exercising for two hours by eight.

Pytania

Pytanie utworzymy w sposób następujący:

Operator will + podmiot + have + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania + ?
Will Henry have been exercising for two hours by eight? - Czy przed ósmą miną dwie godziny odkąd Henry ćwiczy?
Will they have been reading books for 12 hours by the end of the day? - Czy do końca dnia będą czytać książki przez 12 godzin?
How long will you have been waiting for the letter by the end of the week? - Jak długo będziesz czekał na ten list (licząc) do końca tygodnia?

Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous jest używany do:

 1. Opisu czynności, która już trwa, i trwać będzie do pewnego punktu w przyszłości, lub będzie kontynuowana, np.

  I will have been waiting for her for thirty minutes by seven. - Przed siodmą minie pół godziny, od kiedy na nią czekam.
  She will have been reading novels for ten hours by the end of the day. - Pod koniec dnia będzie 10 godzin jak ona czyta powieści.
  In the end of the year they will have been being on a cruise for 6 months. - Pod koniec roku będzie pół roku jak oni są w rejsie.

 2. Wyrażenia skutku czynności, która będzie trwała w przyszłości, np.

  I will be tired when I come back because I will have been working for several hours. - Kiedy wrócę, będę zmęczony, ponieważ przepracuje przed tym kilka godzin.
  She will have sores tomorrow because she will have been strongly exercising for 2 hours. - Ona będzie miała jutro zakwasy, ponieważ będzie ćwiczyła intensywnie przez 2 godziny.
  They will be fat if they will have been eating fast food for several months. - Będą grubi jeśli będą jedli fast food przez parę miesięcy.

Okoliczniki czasu

Typowymi okolicznikami czasu dla czasu Future Perfect Continuous są:

 • by (przed)
 • for (przez)
 • when (kiedy)
 • by the time (zanim)
 • since (od)

Charakterystycznymi konstrukcjami gramatycznymi w języku angielskim są czasy przyszłe w przeszłości. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0