Rozprawka po angielsku - przydatne zwroty i słownictwo

Rozprawka jest bodaj najczęściej spotykaną formą pisemną na maturze z języka angielskiego. Jest to wypowiedź pisemna mająca na celu przedstawienie dwóch stron sytuacji, przedmiotu, zjawiska, itp. jak i własnej opinii na dany problem.

PISZ
Rozprawka po angielsku - przydatne zwroty i słownictwo

Rozprawka jest bodaj najczęściej spotykaną formą pisemną na maturze z języka angielskiego. Jest to wypowiedź pisemna mająca na celu przedstawienie dwóch stron sytuacji, przedmiotu, zjawiska, itp. jak i własnej opinii na dany problem. To, jaki jest cel rozprawki, podyktowane jest jej rodzajem.

Na poziomie maturalnym, w języku angielskim rozróżniamy dwie podstawowe jej formy: 

Rozprawka typu opinion essay (wyrażenie swojej opinii)

W tego typu pracy autor prezentuje opinię na dany temat. Opinia powinna być poparta odpowiednimi argumentami, a jej podanie następuje na samym wstępie. Określamy w nim również temat naszej pracy. W rozwinięciu przedstawiamy naszą opinię, oraz opinię jej przeciwną. Co ważne, najlepiej jest zachować proporcję 3 : 1. Oznacza to, że przedstawiwszy opinię na określony temat, musimy przedstawić przynajmniej jeden aspekt, który ukazuje odmienny punkt widzenia. Przy innym rozłożeniu proporcji, na przykład 2 : 2, naruszylibyśmy logiczny układ pracy. W zakończeniu dokonujemy parafrazy opinii, którą przedstawiliśmy we wstępie, czyli powtarzamy ją używając innych słów.

Rozprawka typu for and against (rozprawka argumentatywna)

Rozprawka argumentatywna (for and against) jest esejem, w którym przedstawiamy argumenty za i przeciw na określony temat. We wstępie podajemy jedynie temat pracy, bez przedstawiania naszej opinii. W rozwinięciu, w obrębie kilku akapitów, przedstawiamy argumenty za i przeciw, które powinny być w zbliżonej do siebie liczbie, by zachować ich proporcje. Ważnym jest napisanie topic sentence (zdanie streszczające akapit) na wstępie do każdego akapitu. Jest to zdanie, na podstawie którego czytający już na samym początku będzie wiedział, czemu poświęcony jest akapit. Kolejnym ważnym aspektem jest zachowanie formy bezosobowej w rozwinięciu w tego rodzaju rozprawce (It is thought that... (uważa się, że) zamiast I think that...(uważam, że)) – wystrzegajmy się pisania własnej opinii przed zakończeniem pracy, gdyż w tego typu eseju powinniśmy zachować formę bezosobową. Dopiero w zakończeniu przedstawiamy własną opinię na dany temat i dokonujemy krótkiego podsumowania naszej pracy.

Należy pamiętać, że rozprawkę piszemy w stylu formalnym. Jak w każdej pracy na poziomie maturalnym, warto pamiętać o bardziej zaawansowanych strukturach gramatycznych (strona bierna, inwersja, itp.) oraz zwrotach, dzięki którym zostaniemy wyżej ocenieni. Należy również zwrócić uwagę na nieco większy limit słów, który w przypadku rozprawek wynosi zazwyczaj około 250. Nie sugerujmy się jednak podaną przez nas liczbą słów – zapoznajmy się w tym celu z poleceniem zadania, a w razie wątpliwości, zapytajmy nauczyciela.

Przydatne zwroty

Pisząc rozprawkę (esej) w języku angielskim, warto używać wyszukanych zwrotów i wyrażeń. Oto niektóre z nich:

Let us look into / examine / focus on ... – Przyjrzyjmy się ...
To begin with / start with, ... – Na wstępie ...
For starters – Na początek
It is important to mention ... – Trzeba wspomnieć ...
To support my point, ... – By wesprzeć wspomniany przeze mnie aspekt, ...
Another vital / essential / key point is ... – Kolejnym ważnym aspektem jest ...
Nevertheless, ... – Niemniej jednak ...
As ... point out – Jak sugerują ...
It is thought that ... – Uważa się, że ...
People believe that ... – Ludzie uważają, że ...
I see it as ... – Postrzegam to jako ...
It is generally perceived as ... – To ogólnie postrzegane jest jako ...
Finally, ... – Na koniec, ...
To sum up, ... – Podsumowując, ...
To wrap up, ... – Podsumowując, ...
Taking everything into consideration – Biorąc wszystko pod uwagę

Przykładowa rozprawka typu for and against

Temat: Wady i zalety procesu industrializacji (Pros and cons of industrialization)
  Industrialisation has been a hot topic ever since the Industrial Revolution took place. As its supporters and people who stand on the opposite side point out, it brings a number of advantages, but it is not short of drawbacks, either. Let us examine the issue.
  To begin with, the process of industrialisation creates a large number of job opportunities. Thanks to this, many people find jobs and, in effect, get money to live on. Yet, some point out that were it not for this phenomenon, the same people would find jobs in companies and ventures that would be created in place of industries.
  Another vital point that is very often touched upon is the fact that industry is a great source of air pollution. As researchers point out, industries are the major culprit in polluting air and little is being done in order to decrease the amount of fumes and gases that enter the atmosphere. However, others claim that if industries did not exist, people would stil live in caves and we would not have the technologies that we have at our disposal.
Finally, industrialisation creates towns. People move in order to live near their workplaces, and this causes cities to expand. While some see it as a positive, others stand by the claim that such a phenomenon is of a detriment not only to the society, but, chiefly, to the environment.
  To sum up, as has been proved, the process of industrialisation has a number of merits, but is not devoid of cons we have to keep in mind. I myself see more positives about what seems to be a big issue, yet we have to make sure we have a full control over the process. Otherwise, the ozone layer could vanish, creating a much larger problem.

Nauczmy się również pisać list formalny w języku angielskim na poziomie zaawansowanym.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0