Gramatyka angielska: czas Past Perfect Continuous

Opisujemy czynności trwające w przeszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Past Perfect Continuous

h2>Past Perfect Continuous (Czas zaprzeszły ciągły niedokonany)

    We had been watching news for half an hour before you came. (Oglądaliśmy wiadomości przez pół godziny zanim przyszedłeś.)

Opis czasu

Czas Past Perfect Continuous jest czasem zaprzeszłym ciągłym niedokonanym. Służy on do opisywania czynności, które trwały w przeszłości przez pewien czas, do momentu, w którym nastąpiła inna czynność, także w przeszłości. W przypadku czasu zaprzeszłego ciągłego, nacisk nakłada się na długość wykonywanej czynności.

Konstrukcja zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous

W zdaniach twierdzących, budowa zdania w czasie zaprzeszłym ciągłym wygląda następująco:

Podmiot + had been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Richard had been working for five hours before his shift ended. - Richard pracował przez pięć godzin, zanim jego zmiana się skończyła.
Alistair and Jane had been playing tennis for 2 hours before it started to rain. - Alistair i Jane grali w tenisa przez 2 godziny, zanim zaczęło padać.
We had been watching TV for 30 minutes before it broke down. - Oglądaliśmy telewizję przez 30 minut zanim się zepsuł.

Przeczenia

Aby utworzyć przeczenie, po czasowniku posiłkowym had wstawiamy słowo not.

Podmiot + had not been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Richard had not been working for five hours before his shift ended. - Richard nie pracował przez pięć godzin, zanim jego zmiana się skończyła.
Aubrey had not been exercising too much before he became fat. - Aubrey nie ćwiczył zbyt wiele, zanim stał się otyły.
We had not been talking for 2 years before we came to terms. - Nie rozmawialiśmy przez 2 lata, zanim się pogodziliśmy.

Opcjonalnie, możemy skrócić dwa interesujące nas słowa - had i not. W wyniku tego otrzymamy:

Richard hadn't been working for five hours before his shift ended.

Co ważne, takiego skrótu możemy użyć w pracach nieformalnych lub potocznych. Jeżeli wymagane jest od nas użycie stylu formalnego, takiego skrótu należy unikać.

Pytania

W przypadku pytań, ponownie mamy do czynienia z inwersją. W czasie Past Perfect Continuous, czasownik posiłkowy had znajdzie się na samym początku zdania.

Had + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania + ?

Had Richard been working for five hours before his shift ended? - Czy Richard pracował przez pięć godzin, zanim jego zmiana się skończyła?
Had Kate been reading a book before she watched TV? - Czy Kate czytała książkę zanim obejrzała telewizję?
Had we not been talking for 2 years before we came to terms? - Czy nie rozmawialiśmy przez 2 lata, zanim doszliśmy do porozumienia?

Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

Czasu Past Perfect Continuous używamy:

 1. Opisując czynność, która trwała w przeszłości przez pewien okres czasu i została przerwana przez inną czynność, która również miała miejsce w przeszłości, np.

  They had been talking for fifteen minutes before the train arrived at the station. - Rozmawiali przez piętnaście minut, zanim pociąg wjechał na stację.
  She had been practicing pull ups on a pull bar for 2 months before she did one correct repetition. - Ona ćwiczyła podciąganie na drążku przez 2 miesiące zanim wykonała jedno poprawne powtórzenie.
  He had been learning Maths very much before he became student of a prestigious University. - On oczył się bardzo dużo matematyki zanim został studentem prestiżowego uniwersytetu.

 2. W przypadku opisu czynności wykonywanych w przeszłości, których skutek widoczny był w przeszłości, np.

  Jimmy was exhausted because he had been working all afternoon. - Jimmy był wyczerpany, ponieważ pracował całe popołudnie.
  She was a winner because she had been training very hard. - Była zwycięzcą, ponieważ cieżko trenowała.
  They were not fit because they had been living unhealthy. - Oni nie byli w formie, ponieważ nie żyli niezdrowo.

 3. Czas Past Perfect Continuous, podobnie jak jego forma dokonana, pojawia się również w kilku konstrukcjach gramatycznych:

  I would have been full of energy if I had not been running the entire morning. (Byłbym pełnym energii, jeżeli nie biegałbym przez cały ranek.)


  If only I had been exercising more. - Żałuję, że nie ćwiczyłem więcej.


  Mark said that he had been jogging for an hour. - Mark powiedział, że biegał przez godzinę.

Okoliczniki czasu

Okolicznikami czasu dla czasu zaprzeszłego ciągłego niedokonanego są między innymi:

 • for (przez)
 • before (zanim)
 • when (kiedy)
 • all day (cały dzień)

Zapraszamy również do zapoznania się z konstrukcją it is said that/somebody is said to.

Dodaj komentarz