Język angielski w prawie – przydatne słownictwo i zwroty

Język prawniczy jest dość charakterystyczną dziedziną – występują w niej obce nam terminy nie tylko w języku angielskim, ale i w języku, którym się na co dzień posługujemy. W tym artykule przybliżamy Wam angielskie słownictwo i zwroty związane z prawem. Zapraszamy!

SŁOWNICTWO

Język angielski w prawie – przydatne słownictwo i zwroty

Język angielski w prawie

Język prawniczy jest dziedziną, którą warto znać – nie tylko ze względu na znaczenie, jakie prawo odgrywa w życiu każdego z nas, ale również ze względu na dość charakterystyczny słownictwo i zwroty, których próżno szukać w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. Poniżej znajdziecie podstawowe zagadnienia prawnicze w języku angielskim.

Prawo to w języku angielskim law. Przymiotnik „prawniczy” określamy mianem legal.

Rodzaje dokumentów prawniczych (types of legal documents)

act – akt, ustawa, uchwała

affidavit – oświadczenie pod przysięgą

agreement – umowa

amendment – nowelizacja, poprawka

answer – odpowiedź

brief – streszczenie sprawy

certificate of incorporation – akt ustanowienia spółki

charter – statut

complaint – skarga, zażalenie

contract – kontrakt

copy – kopia

estreat – wyciąg

indenture – kontrakt

lease – dzierżawa

notarial deed – akt notarialny

perpetual book – księga wieczysta

preamble – preambuła

registration file – akt rejestrowy

rescript – reksrypt

settlement – ugoda, porozumienie

share – akcja, udział

stock certificate – świadectwo posiadania akcji

subpoena – wezwanie do sądu

summons – pozew

transcript – zapis (wydarzeń w sądzie)

will – testament

writ – nakaz sądowy
 

Podmioty prawa (legal entities)

company – firma, spółka

cooperative – spółdzielnia, kooperatywa

corporation – korporacja

municipality – miasto, władze miasta

natual person – osoba fizyczna

political party – partia polityczna

sovereign – monarcha

state – państwo

trade union – związek zawodowy
 

Sprawa sądowa (legal action)

suit – proces

case – rozprawa sądowa
 

court – sąd

bench – ława sędziego

gavel – młotek sędziego

court session – posiedzenie sądu

higher court – sąd wyższej instancji
 

appearance – stawiennictwo

absence – nieobecność
 

plaintiff/complainant – powód, oskarżyciel

defendant/sued – pozwany, oskarżony

pleader – adwokat (obrońca sądowy)

recording clerk – protokolant
 

charge/accusation/allegation – zarzut, oskarżenie

defence/defense – obrona
 

objection – sprzeciw

overrule – uchylać, odrzucać
 

deliberation – narada, obrady

judgment/adjudication – wyrok
 

acquitted – uniewinniony

plead guilty – przyznać się do winy

act of indemnity – akt ułaskawienia

commutation – złagodzenie kary

overrule a judgement – uchylić wyrok
 

Rodzaje kar (penalties)

community service – praca na rzecz społeczności

death penalty/capital punishment – kara śmierci

defferal – zawieszenie wyroku

detention – pozbawienie wolności

discharge without conviction – wypuszczenie bez kary

fine – grzywna

home detention – aresz domowy

imprisonment – kara więzienna

life imprisonment – dożywocie

suspended sentence – kara w zawieszeniu
 

Podstawowe słownictwo i zwroty prawne (basic legal vocabulary)

accuse – oskarżać

action – postępowanie

appeal – apelacja

bring an action – wnieść roszczenie

civil – cywilny

common law – prawo zwyczajowe

convict – uznać za winnego

copyright – prawo autorskie

crime – przestępstwo

enact – wcielać w życie

evidence – dowody

felony – zbrodnia

guilty – winny

hearing – przesłuchanie

illegal – nielegalny

infringement – naruszenie

innocent – niewinny

intellectual property – własność intelektualna

judge – sędzia

jury – ława przysięgłych

lawsuit – pozew sądowy

liability – odpowiedzialność prawna

litigate – procesować się

negligence – zaniedbanie

precedent – precedens

prosecute – wnosić oskarżenie

rule – zasada, norma, przepis

sentence – wyrok

swear – przysięgać

testify – zeznawać

uphold – podtrzymywać

violate – naruszyć

witness – świadek

crown witness – świadek koronny

 

Zapraszamy również do zapoznania się z różnymi określeniami prawnika oraz z rodzajami przestępstw w języku angielskim.

Anne Simons

0

0

0

0

0