Język angielski w prawie – przydatne słownictwo i zwroty

Język prawniczy jest dość charakterystyczną dziedziną – występują w niej obce nam terminy nie tylko w języku angielskim, ale i w języku, którym się na co dzień posługujemy. W tym artykule przybliżamy Wam angielskie słownictwo i zwroty związane z prawem. Zapraszamy!

SŁOWNICTWO
Język angielski w prawie – przydatne słownictwo i zwroty

Język angielski w prawie

Język prawniczy jest dziedziną, którą warto znać – nie tylko ze względu na znaczenie, jakie prawo odgrywa w życiu każdego z nas, ale również ze względu na dość charakterystyczny słownictwo i zwroty, których próżno szukać w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. Poniżej znajdziecie podstawowe zagadnienia prawnicze w języku angielskim.

Prawo to w języku angielskim law. Przymiotnik „prawniczy” określamy mianem legal.

Rodzaje dokumentów prawniczych (types of legal documents)

act – akt, ustawa, uchwała
affidavit – oświadczenie pod przysięgą
agreement – umowa
amendment – nowelizacja, poprawka
answer – odpowiedź
brief – streszczenie sprawy
certificate of incorporation – akt ustanowienia spółki
charter – statut
complaint – skarga, zażalenie
contract – kontrakt
copy – kopia
estreat – wyciąg
indenture – kontrakt
lease – dzierżawa
notarial deed – akt notarialny
perpetual book – księga wieczysta
preamble – preambuła
registration file – akt rejestrowy
rescript – reksrypt
settlement – ugoda, porozumienie
share – akcja, udział
stock certificate – świadectwo posiadania akcji
subpoena – wezwanie do sądu
summons – pozew
transcript – zapis (wydarzeń w sądzie)
will – testament
writ – nakaz sądowy

Podmioty prawa (legal entities)

company – firma, spółka
cooperative – spółdzielnia, kooperatywa
corporation – korporacja
municipality – miasto, władze miasta
natual person – osoba fizyczna
political party – partia polityczna
sovereign – monarcha
state – państwo
trade union – związek zawodowy

Sprawa sądowa (legal action)

suit – proces
case – rozprawa sądowa
court – sąd
bench – ława sędziego
gavel – młotek sędziego
court session – posiedzenie sądu
higher court – sąd wyższej instancji
appearance – stawiennictwo
absence – nieobecność
plaintiff/complainant – powód, oskarżyciel
defendant/sued – pozwany, oskarżony
pleader – adwokat (obrońca sądowy)
recording clerk – protokolant
charge/accusation/allegation – zarzut, oskarżenie
defence/defense – obrona
objection – sprzeciw
overrule – uchylać, odrzucać
deliberation – narada, obrady
judgment/adjudication – wyrok
acquitted – uniewinniony
plead guilty – przyznać się do winy
act of indemnity – akt ułaskawienia
commutation – złagodzenie kary
overrule a judgement – uchylić wyrok

Rodzaje kar (penalties)

community service – praca na rzecz społeczności
death penalty/capital punishment – kara śmierci
defferal – zawieszenie wyroku
detention – pozbawienie wolności
discharge without conviction – wypuszczenie bez kary
fine – grzywna
home detention – aresz domowy
imprisonment – kara więzienna
life imprisonment – dożywocie
suspended sentence – kara w zawieszeniu

Podstawowe słownictwo i zwroty prawne (basic legal vocabulary)

accuse – oskarżać
action – postępowanie
appeal – apelacja
bring an action – wnieść roszczenie
civil – cywilny
common law – prawo zwyczajowe
convict – uznać za winnego
copyright – prawo autorskie
crime – przestępstwo
enact – wcielać w życie
evidence – dowody
felony – zbrodnia
guilty – winny
hearing – przesłuchanie
illegal – nielegalny
infringement – naruszenie
innocent – niewinny
intellectual property – własność intelektualna
judge – sędzia
jury – ława przysięgłych
lawsuit – pozew sądowy
liability – odpowiedzialność prawna
litigate – procesować się
negligence – zaniedbanie
precedent – precedens
prosecute – wnosić oskarżenie
rule – zasada, norma, przepis
sentence – wyrok
swear – przysięgać
testify – zeznawać
uphold – podtrzymywać
violate – naruszyć
witness – świadek
crown witness – świadek koronny

Zapraszamy również do zapoznania się z różnymi określeniami prawnika oraz z rodzajami przestępstw w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0