Gramatyka angielska: be going to, be to, be about to

Poznaj trzy ważne konstrukcje gramatyczne odnoszące się do przyszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: be going to, be to, be about to

W tym samouczku znajdziecie informacje na temat trzech konstrukcji, które same w sobie nie są czasami, lecz wszystkie odnoszą się do przyszłości i są relatywnie popularne zarówno w formach pisemnych, jak i w mowie potocznej. Konstrukcjami tymi są be going to, be to i be about to. Najbardziej znaną i najczęściej używaną z trzech omawianych tu form jest konstrukcja be going to, która w mowie potocznej jest najczęściej używaną konstrukcją w zdaniach dotyczących przyszłości.

Konstrukcja 'be going to'

Konstrukcja 'be going to' używana jest do:

  • Wyrażania intencji, zamiarów oraz planów, np.

Kevin is going to become a professional driver. - Kevin zamierza zostać profesjonalnym kierowcą.

  • Wyrażania przewidywań na podstawie naszych obserwacji oraz tego, co w danej chwili widzimy, np.

It is going to be a beautiful day – there is no single cloud in the sky. - Będzie piękny dzień – na niebie nie ma ani jednej chmurki.

Tworzenie konstrukcji 'be going to'

Zdania twierdzące

Szyk konstrukcji 'be going to' wygląda następująco:

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + going to + czasownik + reszta zdania
I am going to visit my granny tomorrow. - Jutro zamierzam odwiedzić moją babcię.

Zdania przeczące

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + not + going to + czasownik + reszta zdania
Darrel is not going to take part in this play. - Darrel nie zamierza brać udziału w tej sztuce.

Pytania

To be w odpowiedniej formie + podmiot + going to + czasownik + reszta zdania + ?
Are you going to visit us anytime soon? - Czy zamierzasz odwiedzić nas w najbliższej przyszłości?

Konstrukcja 'be to'

Konstrukcję 'be to' stosujemy, gdy:

  • Mówimy, że ktoś ma coś zrobić, np.

He is to clean his desk today. - On ma dziś posprzątać swoje biurko.

Uwaga! Konstrukcja ta występuje również w czasie przeszłym:
  He was to clean his desk. (On miał posprzątać swoje biurko.)
W przypadku takiej konstrukcji najczęściej występuje domniemanie, że określona czynność nie została wykonana.

Ponadto, konstrukcja 'be to' jest w życiu codziennym konstrukcją formalną, dlatego też nie spotkamy się z nią „na ulicy”, lecz w sytuacjach bardziej oficjalnych.

Tworzenie konstrukcji 'be to'

Zdania twierdzące

Konstrukcja 'be to' jest bardzo prosta:

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + to + czasownik + reszta zdania
Claire is to finish this project next week. - Claire ma ukończyć ten projekt w przyszłym tygodniu.

Zdania przeczące

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + not + to + czasownik + reszta zdania
She is not to do this. - Ona ma tego nie robić.

Pytania

To be w odpowiedniej formie + podmiot + to + czasownik + reszta zdania + ?
Am I to fill in this form? - Czy mam wypełnić ten formularz?

Konstrukcja 'be about to'

Konstrukcja 'be about to' jest używana, gdy mówimy, że coś zaraz będzie miało miejsce, np.

Dave is about to come in. - Dave za chwilę tu wejdzie.

Tworzenie konstrukcji 'be about to'

Zdania twierdzące

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + about to + czasownik + reszta zdania
He is about to fall. - On zaraz się przewróci.

Zdania przeczące

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + not + about to + czasownik + reszta zdania
He is not about to give up. - On nie podda się za chwile.

Pytania

To be w odpowiedniej formie + podmiot + about to + czasownik + reszta zdania + ?
Is Jack about to win this race? - Czy Jack zaraz wygra ten wyścig?

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0